Od Redakcji

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Czasopismo jest indeksowane w:
ISI Web of Science (WoS)
DOAJ
Scopus
Medline/Pubmed
Index Copernicus Journals Master List
Google Scholar


Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW na liście A - 15 punktów MNiSW 2015.

Zawartość czasopisma jest udostępniana na zasadzie Open Access, co oznacza bezpłatny
i nieograniczony dostęp do informacji naukowej.
Redakcja Czasopisma uznaje definicję Open Access zgodnie z definicją opisaną w deklaracji budapesztańskiej - Budapest Open Access Initiative.

Typ licencji Creative Commons:
CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne)