Postepy Hig Med Dosw. (online), 2012; 66: 954-958
Original Article
Full Text PDF  

Polymorphism of CD36 gene, carbohydrate metabolism and plasma CD36 concentration in obese children. A preliminary study
Polimorfizm genu CD36 a gospodarka węglowodanowa i osoczowe stężenie CD36 u dzieci otyłych. Doniesienie wstępne
Monika E. Rać1  ABDE, Beata Krupa2  BD, Barbara Garanty-Bogacka2  D, Małgorzata Syrenicz2  D, Krzysztof Safranow1  CD, Violetta Dziedziejko1  A, Grzegorz Kurzawski3  AD, Maria Olszewska1  A, Michał Rać4  DF, Dariusz Chlubek1  A
1Department of Biochemistry and Medical Chemistry Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
2Independent Laboratory of Propedeutics in Pediatrics Pomeranian Medical University, Szczecin
3Department of Genetics and Pathomorphology Pomeranian Medical University, Szczecin
4Department of Diagnostic Imaging County Hospital, Szczecin
Corresponding author
dr n. med. Monika Rac, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej, Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, Poland; e-mail: carmon12@gmail.com

Authors' Contribution:
A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Source of support
This work was supported by a grant from the Polish Ministry of Science and Higher Education (grant No: 2 P05D 002 30) and took 1st place in the competition for the best original poster session presented at the XXXI Congress of the Polish Pediatric Society in Szczecin.

Received:  2012.08.26
Accepted:  2012.10.25
Published:  2012.11.22

Streszczenie
Wprowadzenie: Receptor CD36 to błonowa glikoproteina uczestnicząca w usuwaniu oxLDL (utlenionych cząstek LDL) z osocza, wiązaniu produktów glikacji białek, patogenezie insulinooporności, cukrzycy typu 2, mikro- i makroangiopatii cukrzycowej. Ekspresja receptora CD36 na makrofagach zwięk­sza się u pacjentów z hiperglikemią i genetycznie uwarunkowaną otyłością. Jego rola w rozwoju cukrzycy typu 2 i insulinooporności jest niejednoznaczna. Celem pracy było stwierdzenie czy u dzieci z otyłością polimorfizm genu CD36 wiąże się z zaburzeniami gospodarki węglowodano­wej oraz zmiennością stężenia CD36 w osoczu.
Materiał/Metody:
Badaniami objęto 60 dzieci w wieku 10-15 lat: 30 z masą ciała >97 centyla i 30 z prawidłową masą ciała. Wykonano pomiary hemoglobiny glikowanej, wysokości, masy ciała, obwodu talii i bioder oraz RR. Obliczono BMI, WHR oraz MAP. Wykonano DTTG z pomiarem stężenia in­suliny. Amplikony eksonów 4-6 CD36 z przyległymi intronami analizowano metodą dHPLC. Produkty PCR z wykrytymi zmianami były sekwencjonowane. Osoczowe stężenie CD36 ozna­czono z użyciem testu ELISA.
Wyniki:
Zidentyfikowano dwie intronowe zmiany: IVS3-6 T/C (rs3173798) i IVS4-10 G/A (rs3211892), niesynonimiczną substytucję G367A (Glu123Lys, rs183461468) w eksonie 5 oraz dwie synoni­miczne zmiany w eksonie 6: G573A (Pro191Pro, rs5956) i A591T (Thr197Thr, rs141680676). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami genotypowymi w żad­nym z morfometrycznych i biochemicznych parametrów.
Dyskusja:
Brak jest związku polimorfizmów badanego fragmentu CD36 z zaburzeniami gospodarki węglo­wodanowej oraz zmiennością stężenia CD36 w osoczu dzieci otyłych. Jednakże ze względu na stosunkowo małą liczebność grup oraz brak danych co do funkcjonalnych efektów badanych po­limorfizmów konieczne są dalsze badania.
Słowa kluczowe: CD36 • otyłość • czynniki ryzyka cukrzycy


Summary
Introduction: CD36 may play an important role in removal of oxidized LDLs from plasma, protein glycation, the pathogenesis of insulin resistance, type 2 diabetes, and diabetic micro- and macroangiopathy. Some reports have pointed to decreased expression of macrophages in association with mutations of the CD36 gene in hyperglycemic and obese subjects. The aim of the study was to search for an association between CD36 gene polymorphism and carbohydrate metabolism disturbances or variability of plasma soluble CD36 concentrations in obese children.
Material/Methods: The study included 60 children aged 10 to 15 years: 30 with (study group) and 30 without (control group) obesity. Each patient's glycated hemoglobin, weight, height, waist and hip circumference, and systolic and diastolic blood pressure were measured, BMI, WHR and MAP were calculated, and oral glucose tolerance test was performed with glucose and insulin concentration measure­ments. Amplicons of exons 4-6 of CD36 were studied using DHPLC technique. The PCR products with alterations were bidirectionally sequenced. Plasma concentrations of human antigen CD36 was measured using a commercially available enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Results: We found two intronic alterations: IVS3-6 T/C (rs3173798) and IVS4-10 G/A (rs3211892), one non­synonymous substitution: G367A (Glu123Lys, rs183461468) in exon 5 and two synonymous trans­itions in exon 6: G573A (Pro191Pro, rs5956) and A591T (Thr197Thr, rs141680676). There were no significant differences in any biochemical or morphometric parameters between genotype groups.
Discussion: The polymorphisms of the studied fragment of CD36 are not associated with carbohydrate meta­bolism disturbances or the variability of plasma soluble CD36 concentrations in obese children, but further research is necessary to assess their functional implications.
Key words: CD36 • obesity • diabetes risk factors
Introduction
Diabetes in adults increases the risk of coronary heart di­sease and cardiovascular complications [1]. Also, insulin resistance in patients with normoglycemia or impaired glucose tolerance is a risk factor for atherosclerosis [9]. Recent studies indicate the involvement of CD36 protein in the pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabe­tes and diabetic micro-and macrovasculopathy [4,5,10,24]. The CD36 receptor is a membrane glycoprotein present on the surface of many cells. It participates in the removal of oxidized LDL (oxLDL) in plasma and the binding prote­in glycation products [18,20,23]. It was found that glyca­tion of LDL particles more strongly than their oxidation increases the expression of CD36 receptor, oxLDL uptake and accumulation of cholesterol in macrophages. It there­fore appears that glycation of LDL particles in diabetes in­itiates foam cell formation and accelerated atherosclerosis [14]. Some researchers have found that monocytes in sub­jects with hyperglycemia have increased expression of the CD36 receptor in comparison to those with normal gluco­se concentration [22]. In addition, patients with mutations in the gene encoding CD36 are more likely to have type 2 diabetes [6]. CD36 receptor expression in macrophages in patients with diabetes is directly proportional to blood glucose level [8]. Increased expression of the CD36 re­ceptor on macrophages was found in genetically determi­ned obesity, which is associated with insulin resistance. This is probably a consequence of disturbances of insulin signaling in these cells [2,17]. On the other hand, in the Japanese population a CD36-receptor defect was not found to be associated with the occurrence of impaired glucose tolerance, insulin resistance, or diabetes [25]. It is possi­ble that in the future plasma circulating soluble CD36 re­ceptor could be added to non-classical cardiovascular risk factors [11]. However, its role in the development of insu­lin resistance and type 2 diabetes is not clearly understo­od, and needs further investigations. The available litera­ture contains no reports on the importance of the CD36 receptor in obese children. Thus, for a fuller understan­ding of the role of CD36 in glucose metabolism pathoge­nesis, further study is required. The aim of the present stu­dy was to search for an association between CD36 gene polymorphism and carbohydrate metabolism disturbances or the variability of plasma soluble CD36 concentrations in obese children.
Material and Methods
The study included 60 Caucasian children (34 girls and 26 boys) aged 10-15 years: 30 with overweight or obesi­ty (study group) and 30 with normal mass (control gro­up) [12,21]. All patients were treated at the Independent Laboratory of Propedeutics in Pediatrics of Pomeranian Medical University in Szczecin (northwestern Poland) in 2008-2010. The patients were Polish residents. The study complies with the principles outlined in the Declaration of Helsinki and was approved by our institutional Ethics Committee. Informed consent was obtained from each pa­tient. Patients with endocrine or chronic diseases were exc­luded from the study.
There were no significant differences between the study and control groups as regards age (11.9±3.0 and 12.7±2.1 years, p=0.16; 11.9±3.0 and 12.7±2.1 years, respectively, p=0.16) or gender (male 11 and 15, respectively, p=0.20). Each patient's weight, height, waist and hip circumference, and systolic and diastolic blood pressure were measured. The body mass index (BMI), waist-to-hip ratio (WHR), and mean arterial pressure (MAP) were calculated. A fa­sting blood sample (7 mL) was taken for glycated hemo­globin measurement and DNA extraction. Genomic DNA was isolated as previously described [13]. Moreover, an oral glucose tolerance test (1.75 g glucose/kg body mass, max. dose 75 g) was performed with insulin measurement.
Amplicons of exons 4-6 (region encoding the oxLDL doma­in) including fragments of introns were studied using dena­turing high-performance liquid chromatography (DHPLC) technique as previously described [19]. The PCR products with alterations detected by DHPLC were bidirectionally sequenced using the Applied Biosystems Dye-terminator Cycle Sequencing Ready Reaction kit, according to the manufacturer's protocol. Semi-automated sequence ana­lysis was performed using a 373A DNA fragment analy­zer (Applied Biosystems, Foster City, CA). Plasma con­centrations of human antigen CD36 (Platelet Membrane Glycoprotein IV) were measured using the commercially available enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kits (EIAab, Wuhan EIAab Science Co., Ltd., China) ac­cording to the manufacturer's protocol.
Differences between subgroups of patients classified ac­cording to the intron 3 polymorphism (IVS3-6 T/C) and exon 6 (G573A) were tested with the Mann-Whitney test for quantitative variables and Fisher's exact test for quali­tative variables.
Results
Changes detected by DHPLC comprised 2 single nucle­otide substitutions in introns (IVS3-6 T/C - rs3173798 and IVS4-10 G/A - rs3211892) and 2 synonymous polymorphi­sms in exon 6 (G573A - rs5956 and A591T - rs141680676). IVS4-10 G/A alteration was detected in one case in both groups and A591T (Thr197Thr) in two cases in the control group. Moreover, a non-synonymous substitution G367A (Glu123Lys - rs183461468) was detected in case in exon 5. Due to low statistical power of the single polymorphi­sms (IVS4-10 G/A, A591T, G367A) we analyzed statisti­cally only the associations with IVS3-6 T/C and G573A genotypes. The IVS3-6C allele frequency in the whole children population (10.8%) was similar to that described earlier in the Caucasian populations (6.2% to 11.2%), ac­cording to the NCBI dbSNP database. The 573A allele fre­quency (5.8%) was slightly higher than that described in Caucasians (4.2-4.5%) according to the dbSNP database. Genotype distributions were consistent with the Hardy- Weinberg equilibrium for all sequence changes (p=1).
There were no significant differences between the study and control groups as regards genotype frequency (p=0.74 for IVS3-6 T/C and p=0.34 for G573A). But we identified si­gnificant differences between these two groups in CD36 pla­sma concentration (p=0.02 for IVS3-6 T/C and p=0.05 for G573G). There were no significant differences between the genotype subgroups in terms of any of the clinical, morpho­metric or biochemical analyzed parameters (Table 1). We fo­und only a tendency (p=0.06) to higher fasting insulin level in IVS3-6 TC heterozygotes than in wild-type homozygotes.
Table 1. Clinical, morphometric and biochemical, parameters of obese and normal-weight children stratified by IVS3-6 T/C and G573A CD36 genotypes

Discussion
No data have been published so far that would suggest an association between variation in the CD36 gene and carbo­hydrate metabolism disturbances or plasma soluble CD36 concentrations in obese children. Available studies on adults did not analyze changes in the sequence presented in this paper. Lepretre et al. [16] observed no association betwe­en the IVS4-10 G/A alteration and type 2 diabetes in the Caucasian population. There was found a low serum adi­ponectin level and the associated insulin resistance accom­panied by A (-178) C alteration in the promoter of CD36 [16]. In addition there was found an association of low plasma concentrations of adiponectin with a rare nonsen­se mutation T1079G in exon 10, leading to premature ter­mination of translation and the formation of nonfunctio­nal CD36 receptor protein in patients with type 2 diabetes, including in the Caucasian population [17]. Other authors have often (44%) found in Caucasian adults with type 2 diabetes the C (-3489) T (rs1527479) alteration in the pro­moter of CD36. The proportion of TT genotype within the study group was 26.5% [3]. By contrast 539AC deletion in exon 6, resulting in a reading frame shift, was indica­ted as the CD36 gene mutation often associated with the presence of type 2 diabetes in the Japanese population [7].
This report is an attempt to draw attention to the possibili­ty of association of CD36 gene polymorphism with impa­ired glucose metabolism and the variability of plasma con­centrations of the protein CD36 in obese children, which, in contrast to adults, has not been studied by researchers. It seems reasonable to continue the research and its exten­sion to a larger group of patients to be able to draw better conclusions for the pediatric population.
Our results suggest no association of the analyzed fragment CD36 polymorphism with impaired glucose metabolism or the variability of plasma concentrations of CD36 pro­tein in obese children. However, due to the relatively small group size and the lack of data regarding the functional ef­fects of polymorphisms studied, further research is needed.
REFERENCES
[1] Ali M.K., Narayan K.M., Tandon N.: Diabetes & coronary heart disease: current perspectives. Indian J. Med. Res., 2010; 132: 584-597
[PubMed]  [Full Text HTML]  
[2] Bonen A., Tandon N.N., Glatz J.F., Luiken J.J., Heigenhauser G.J.: The fatty acid transporter FAT/CD36 is upregulated in subcutaneous and visceral adipose tissues in human obesity and type 2 diabetes. Int. J. Obes., 2006; 30: 877-883
[PubMed]  
[3] Corpeleijn E., van der Kallen C.J., Kruijshoop M., Magagnin M.G., de Bruin T.W., Feskens E.J. Saris W.H., Blaak E.E.: Direct association of a promoter polymorphism in the CD36/FAT fatty acid transporter gene with type 2 diabetes mellitus and insulin resistance. Diabet. Med., 2006; 23: 907-911
[PubMed]  
[4] Farhangkhoee H., Khan Z.A., Barbin Y., Chakrabarti S.: Glucose-induced up-regulation of CD36 mediates oxidative stress and microvascular endothelial cell dysfunction. Diabetologia, 2005; 48: 1401-1410
[PubMed]  
[5] Fernández-Real J.M., Handberg A., Ortega F., Hojlund K., Vendrell J., Ricart W.: Circulating soluble CD36 is a novel marker of liver injury in subjects with altered glucose tolerance. J. Nutr. Biochem., 2009; 20: 477-484
[PubMed]  
[6] Furuhashi M., Ura N., Nakata T., Shimamoto K.: Insulin sensitivity and lipid metabolism in human CD36 deficiency. Diabetes Care, 2003; 26: 471-474
[PubMed]  [Full Text HTML]  [Full Text PDF]  
[7] Furuhashi M., Ura N., Nakata T., Tanaka T., Shimamoto K.: Genotype in human CD36 deficiency and diabetes mellitus. Diabet. Med., 2004; 21: 952-953
[PubMed]  
[8] Griffin E., Re A., Hamel N., Fu C., Bush H., McCaffrey T., Asch A.S.: A link between diabetes and atherosclerosis: glucose regulates expression of CD36 at the level of translation. Nat. Med., 2001; 7: 840-846
[PubMed]  
[9] Haffner S.M., Mykkänen L., Festa A., Burke J.P., Stern M.P.: Insulin-resistant prediabetic subjects have more atherogenic risk factors than insulin-sensitive prediabetic subjects: implications for preventing coronary heart disease during the prediabetic state. Circulation, 2000; 101: 975-980
[PubMed]  [Full Text HTML]  [Full Text PDF]  
[10] Handberg A., Levin K., Hojlund K., Beck-Nielsen H.: Identification of the oxidized low-density lipoprotein scavenger receptor CD36 in plasma: a novel marker of insulin resistance. Circulation, 2006; 114: 1169-1176
[PubMed]  [Full Text HTML]  [Full Text PDF]  
[11] Handberg A., Norberg M., Stenlund H., Hallmans G., Attermann J., Eriksson J.W.: Soluble CD36 (sCD36) clusters with markers of insulin resistance, and high sCD36 is associated with increased type 2 diabetes risk. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2010; 95: 1939-1946
[PubMed]  [Full Text HTML]  [Full Text PDF]  
[12] Kułaga Z., Różdżyńska A., Palczewska I.: Percentile charts of height, body mass and body mass index in children and adolescents in Poland - results of OLAF study. Standardy Medyczne, 2010; 7: 690-700
[13] Lahiri D.K., Schnabel B.: DNA isolation by a rapid method from human blood samples: effects of MgCl2, EDTA, storage time, and temperature on DNA yield and quality. Biochem. Genet., 1993; 31: 321-328
[PubMed]  
[14] Lam M.C., Tan K.C., Lam K.S.: Glycoxidized low-density lipoprotein regulates the expression of scavenger receptors in THP-1 macrophages. Atherosclerosis, 2004; 177: 313-320
[PubMed]  
[15] Lepretre F., Linton K.J., Lacquemant C., Vatin V., Samson C., Dina C., Chikri M., Ali S., Scherer P., Séron K., Vasseur F., Aitman T., Froguel P.: Genetic study of the CD36 gene in a French diabetic population. Diabetes Metab., 2004; 30: 459-463
[PubMed]  
[16] Lepretre F., Vasseur F., Vaxillaire M., Scherer P.E., Ali S., Linton K., Aitman T., Froguel P.: A CD36 nonsense mutation associated with insulin resistance and familial type 2 diabetes. Hum. Mutat., 2004; 24: 104
[PubMed]  
[17] Liang C.P., Han S., Okamoto H., Carnemolla R., Tabas I., Accili D., Tall A.R.: Increased CD36 protein as a response to defective insulin signaling in macrophages. J. Clin. Invest., 2004; 113: 764-773
[PubMed]  [Full Text HTML]  [Full Text PDF]  
[18] Rać M.E., Safranow K., Poncyljusz W.: Molecular basis of human CD36 gene mutations. Mol. Med., 2007; 13: 288-296
[PubMed]  [Full Text HTML]  [Full Text PDF]  
[19] Rać M.E., Suchy J., Kurzawski G., Safranow K., Jakubowska K., Olszewska M. Garanty-Bogacka B., Rać M., Poncyljusz W., Chlubek D.: Analysis of human CD36 gene sequence alterations in the oxidized low-density lipoprotein-binding region using denaturing high-performance liquid chromatography. Genet. Test. Mol. Biomarkers, 2010; 14: 551-557
[PubMed]  
[20] Rios F.J., Gidlund M., Jancar S.: Pivotal role for platelet-activating factor receptor in CD36 expression and oxLDL uptake by human monocytes/macrophages. Cell. Physiol. Biochem., 2011; 27: 363-372
[PubMed]  [Full Text PDF]  
[21] Roberts S.B., Dallal G.E.: The new childhood growth charts. Nutr Rev., 2001; 59: 31-36
[PubMed]  
[22] Sampson M.J., Davies I.R., Braschi S., Ivory K., Hughes D.A.: Increased expression of a scavenger receptor (CD36) in monocytes from subjects with type 2 diabetes. Atherosclerosis, 2003; 167: 129-134
[PubMed]  
[23] Sourris K.C., Forbes J.M.: Interactions between advanced glycation end-products (AGE) and their receptors in the development and progression of diabetic nephropathy - are these receptors valid therapeutic targets. Curr. Drug Targets, 2009; 10: 42-50
[PubMed]  
[24] Susztak K., Ciccone E., McCue P., Sharma K., Böttinger E.P.: Multiple metabolic hits converge on CD36 as novel mediator of tubular epithelial apoptosis in diabetic nephropathy. PLoS Med., 2005; 2: e45
[PubMed]  [Full Text HTML]  [Full Text PDF]  
[25] Yanai H., Chiba H., Morimoto M., Jamieson G.A., Matsuno K.: Type I CD36 deficiency in humans is not associated with insulin resistance syndrome. Thromb. Haemost., 2000; 83: 786
[PubMed]  
The authors have no potential conflicts of interest to declare.