Rodzina białek ERM (ezrin/radixin/moesin) – rola i znaczenie w procesach polaryzacji, adhezji i mobilności komórkowej

Agnieszka Hałoń 1, Piotr Donizy 1
1 - Katedra i Zakład Patomorfologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 158-164
ICID: 987628
Article type: Review article
 
 
 Ezryna, radyksyna i moezyna, tworzące rodzinę białek ERM, pełnią funkcję molekularnych łączników pomiędzy filamentami aktynowymi i białkami zakotwiczonymi w błonie komórkowej. Uczestnicząc w złożonej wewnątrzkomórkowej sieci transdukcji sygnałów odgrywają główną rolę w regulowaniu adhezji i polaryzacji prawidłowych komórek, poprzez interakcje m.in. z E-kadheryną. Dynamiczne transformacje cytoszkieletu, w które zaangażowane są białka ERM i GTP-azy Rho prowadzą do formowania powierzchniowych struktur cytoplazmatyczno-błonowych: filopodiów i lamellipodiów odpowiedzialnych za mobilność komórkową. Białka rodziny ERM podlegają także swoistym interakcjom z kinazą Akt, która przez aktywację wykazuje właściwości zapobiegające apoptozie, wskutek inaktywacji białka proapoptotycznego Bad. Aktywność białek ERM jest modulowana przez procesy fosforylacji i defosforylacji oraz wiązanie regulowanych przez GTP-azy Rho fosfatydyloinozytoli. Niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania białek ERM jest także ich właściwy model aktywacyjny oparty na zmianie konformacji molekularnej poprzez zerwanie wewnątrzcząsteczkowych wiązań i odsłonięcie miejsc wiążących aktynę. Dodatkowo typ połączenia ERM z białkami błonowymi (bezpośredni lub pośredni przez białka EBP50 i E3KARP) odrywa ważną rolę w przekazywaniu sygnałów napływających z macierzy zewnątrzkomórkowej. Ze względu na szeroki zakres funkcjonalny, jaki prezentują w fizjologii komórki ezryna, radyksyna i moezyna, poznawanie budowy i funkcji białek ERM pozwoli uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące ich udziału i działania w wielu wewnątrzkomórkowych szlakach transdukcji sygnałów.
PMID 22470191 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ERM [1 powiązanych rekordów]
     ezrin [3 powiązanych rekordów]
     radixin [0 powiązanych rekordów]
     moesin [0 powiązanych rekordów]
     adhesion [109 powiązanych rekordów]
     polarity [8 powiązanych rekordów]
     cellular motility [0 powiązanych rekordów]
     ruchliwość komórkowa [0 powiązanych rekordów]