Modulujące działanie receptora M1 na reakcję mięśniówki gładkiej jelita krętego

Izabela Glaza 1, Leszek Szadujkis-Szadurski 1, Rafał Szadujkis-Szadurski 1, Marta Gajdus 1, Joanna Olkowska 1
1 - Department of Pharmacology and Therapy, Collegium Medicum in Bydgoszcz
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 478-481
ICID: 954785
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Przedmiotem pracy jest określenie wpływu leków na skurcz mięśniówki gładkiej jelita krętego wyzwalany aktywacją receptorów muskarynowych typu M1. Leki wpływające na receptory muskarynowe dzielą się na agonistów, leki o dużym powinowactwie do receptora i dużej aktywności wewnętrznej oraz antagonistów, niemających aktywności wewnętrznej. W przeprowadzonych doświadczeniach badano interakcje między szerokospektralnym agonistą receptorów muskarynowych – karbacholem a selektywnym antagonistą receptorów muskarynowych M:1 – pirenzepiną.
Materiał/Metody: Badania przeprowadzono na tkankach wyizolowanych z jelita szczura. Samce szczurów szczepu Wistar o masie 220–360 g usypiano uretanem (120 mg/kgm.c.) wstrzykiwanym dootrzewnowo. Krzywe stężenie – efekt wyznaczano metodą stężeń kumulowanych, zgodnie z metodą van Rossuma (1963) w modyfikacji Kenakin (2006).
Wyniki: Celem pracy było wyznaczenie krzywych stężenie – efekt dla karbacholu. Krzywa ta została porównana z krzywą zajęcia receptorów w zależności od stężenia tego leku. Na podstawie uzyskanych krzywych stężenie – efekt obliczono średnią wartość EC50 dla karbacholu, która wyniosła 2,44×10–6 [M/l].
Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdziły, że atropina skutecznie hamuje skurcze wywołane karbacholem, spełnia więc warunki stawiane antagonistom kompetycyjnym. Atropina powodowała przesunięcie krzywych dla karbacholu w prawo. Pirenzepina, selektywnie blokująca receptory muskarynowe typu M1 dała podobne rezultaty. Dowiedziono, że w preparacie mięśniówki gładkiej dna żołądka, receptory typu M1 występują nie tylko presynaptycznie, lecz także postsynaptycznie.

DOI: 10.5604/17322693.954785
PMID 21918249 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     smooth muscle [9 powiązanych rekordów]
     Ileum [58 powiązanych rekordów]
     muscarinic receptors [7 powiązanych rekordów]
     Atropine [33 powiązanych rekordów]
     Pirenzepine [4 powiązanych rekordów]
     jelito kręte [0 powiązanych rekordów]
     receptory muskarynowe [0 powiązanych rekordów]