Mechanizm aktywacji fosfolipazy Cγ1

Paweł Krawczyk 1, Janusz Matuszyk 1
1 - Laboratorium Białek Sygnałowych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2011; 65 470-477
ICID: 954782
Article type: Review article
 
 
Fosfolipaza C jest enzymem, który katalizuje reakcję hydrolizy fosfatydyloinozytolo-4,5-bis­fosforanu (PI(4,5)P2) z wytworzeniem dwóch wtórnych przekaźników sygnału: 1,4,5-trifosforanu inozytolu (Ins(1,4,5)P3) oraz diacyloglicerolu (DAG). Przekaźniki te aktywują kinazę białkową C (PKC) oraz uczestniczą w uwolnieniu jonów Ca2+ z przestrzeni wewnątrzkomórkowych, wpływając tym samym na liczne procesy komórkowe w tym: proliferację, różnicowanie, przekaźnictwo sygnałów, proces endocytozy, modelowanie cytoszkieletu oraz aktywację błonowych kanałów jonowych. Dotąd zidentyfikowano i opisano czternaście izoenzymów fosfolipazy C. Wśród izoenzymów PLC wyróżnić można fosfolipazę Cγ1 i Cγ2. Każda z nich zbudowana jest z domeny katalitycznej XY oraz kilku domen regulatorowych: PH, EF i C2. Cechą charakterystyczną enzymów z rodziny fosfolipaz Cγ jest występowanie w obrębie domeny katalitycznej XY tandemowych sekwencji Src: SH2, SH3 oraz rozdzielonej domeny PH. Fosfolipazy Cγ1 i Cγ2 mają identyczną strukturę domenową. Różnica dotyczy ich występowania oraz funkcji. PLCγ1 jest powszechnie występująca, a w szczególności wykazano jej występowanie w mózgu, grasicy i płucach.
Aktywacja PLCγ1 może przebiegać z udziałem: receptorowych kinaz tyrozynowych (np. PDGFR, EGFR, FGFR, Trk), niereceptorowych kinaz tyrozynowych (Src, Syk, Tec), bądź w obecności kwasu fosfatydowego, czy białka tau i jego analogu.
Molekularny mechanizm aktywacji fosfolipazy Cγ1 w odpowiedzi na stymulację czynnikami wzrostu można podzielić na trzy zasadnicze etapy: rekrutacja enzymu do powierzchni błony komórkowej, fosforylacja PLCγ1 oraz zmiany konformacyjne w cząsteczce enzymu prowadzące do odblokowania centrum aktywnego.
Fosfolipaza Cγ1 podlega pozytywnej i negatywnej regulacji. Pozytywnym modulatorem procesu jest trifosforan (3,4,5) fosfatydyloinozytolu (PI(3,4,5)P3). Wśród negatywnych regulatorów wyróżniamy: kinazy białkowe (PKA, PKC), fosfatazy tyrozynowe (SHP-1, PTP-1B) i białka Cbl, Grb2 oraz kompleks Jak2/PTP-1B.

DOI: 10.5604/17322693.954782
PMID 21918248 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     fosfolipaza Cγ1 [0 powiązanych rekordów]
     mechanizm aktywacji fosfolipazy Cγ1 [0 powiązanych rekordów]
     metabolizm fosfatydyloinozytolu [0 powiązanych rekordów]
     receptorowe kinazy tyrozynowe [0 powiązanych rekordów]
     phospholipase Cγ1 [0 powiązanych rekordów]
     activation mechanism of phospholipase Cγ1 [0 powiązanych rekordów]
     phosphoinositide metabolism [0 powiązanych rekordów]
     receptor tyrosine kinase [1 powiązanych rekordów]