Wpływ polimorfizmów wybranych genów cytokin na występowanie ostrego i przewlekłego odrzucania oraz na przeżycie przeszczepionej nerki

Magdalena Kocierz 1, Agata Kujawa-Szewieczek 1, Aureliusz Kolonko 1, Jerzy Chudek 2, Andrzej Więcek 3
1 - Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii
2 - Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii i Katedra i Zakład Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 - Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 613-626
ICID: 900574
Article type: Review article
 
 
Jednym z czynników decydujących o odległych wynikach przeszczepienia nerki jest genetycznie uwarunkowane nasilenie wytwarzania mediatorów odpowiedzi immunologicznej. Spośród poznanych polimorfizmów genów cytokin, modulujących nasilenie ich ekspresji, najsilniejszy wpływ na losy przeszczepionej nerki wydają się mieć: TNF-α –308G/A, IFN-γ +874T/A i mikrosatelitarny (CA)n, TGF-β1 +869T/C i +915G/C, IL-6 –174 G/C oraz IL-10 –592C/A, –819C/T i –1082G/A. Wykazano, że czynnikami ryzyka wystąpienia epizodu ostrego odrzucania (acute rejection – AR) jest genetycznie uwarunkowane nadmierne wytwarzanie TNF-α oraz IFN-γ, natomiast wpływ polimorfizmów genów TGF-β1 i IL-10 nie został dotąd jednoznacznie udowodniony. Do wystąpienia przewlekłego włóknienia śródmiąższu z zanikiem cewek (interstitial fibrosis/tubular atrophy – IF/TA) predysponuje nadmierne wytwarzanie profibrotycznej cytokiny TGF-β1, natomiast uwarunkowana genetycznie nasilona ekspresja genu IL-6 stanowi czynnik chroniący przed wystąpieniem przewlekłego odrzucania (chronic rejection – CR). Ryzyko utraty przeszczepionej nerki jest wyższe u biorców z genotypami warunkującymi większą ekspresję genu TNF- α oraz mniejszą ekspresję genów TGF-β1 i IL-6. Na wyniki transplantacji prawdopodobnie wpływa również profil ekspresji cytokinowej dawcy narządu. Genotyp dawcy warunkujący niewielkie wytwarzanie IL-6 jest łączony z częstszym występowaniem AR, CR i IF/TA u biorcy. Natomiast mała aktywność transkrypcyjna genu TGF-β1 u dawcy może predysponować biorcę do wystąpienia epizodu AR, a duża aktywność IFN-γ – do rozwoju IF/TA. Znaczna rozbieżność wyników opublikowanych badań, często przeprowadzonych w nielicznych populacjach, rodzi wiele wątpliwości co do wiarygodności wniosków formułowanych na ich podstawie. Podsumowując, trudno dziś jednoznacznie rozstrzygnąć, czy oznaczanie genetycznego profilu ekspresji cytokin będzie przydatne do oceny ryzyka wystąpienia odrzucania przeszczepionej nerki, czasu przeżycia przeszczepu oraz do indywidualnego doboru leków immunosupresyjnych.
PMID 20097948 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     interleukina 6 [6 powiązanych rekordów]
     transformujący czynnik wzrostu beta 1 [0 powiązanych rekordów]
     ostre odrzucanie [1 powiązanych rekordów]
     przewlekłe odrzucanie [1 powiązanych rekordów]
     włóknienie śródmiąższu [0 powiązanych rekordów]
     zanik cewek [0 powiązanych rekordów]