Zwiększony odsetek limfocytów supresorowych CD8+CD28– we krwi obwodowej i naciekach skórnych koreluje ze stadium zaawansowania choroby u pacjentów z chłoniakami T-komórkowymi skóry (CTCL)

Donata Urbaniak-Kujda 1, Katarzyna Kapelko-Słowik 2, Dariusz Wołowiec 2, Jarosław Dybko 2, Agnieszka Hałoń 3, Bożena Jaźwiec 2, Joanna Maj 4, Alina Jankowska-Konsur 4, Kazimierz Kuliczkowski 2
1 - Katedra i Klinika Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
2 - Katedra i Klinika Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej we Wrocławiu
3 - Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
4 - Katedra i Klinika Dermatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 355-359
ICID: 891504
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Limfocyty CD8+CD28– są podtypem limfocytów CD8+, które pełnią funkcje regulatorowe. Zwiększona proporcja limfocytów CD8+CD28– została udokumentowana w chorobach infekcyjnych, autoimmunologicznych i nowotworowych oraz u ludzi starszych. Nie ma natomiast danych na temat ich liczby w pierwotnych T-komórkowych chłoniakach skóry (CTCL – cutaneous T cell lymphoma). Celem naszych badań była ocena odsetka limfocytów CD8+ CD28– we krwi obwodowej i naciekach skórnych u nieleczonych chorych z CTCL oraz zbadanie czy ich liczba jest związana z zaawansowaniem procesu nowotworowego.
Materiał/Metody: Badaniami objęto 41 nieleczonych chorych z rozpoznaniem CTCL: 26 mężczyzn, 15 kobiet. Odsetek komórek CD8+CD28– we krwi obwodowej oznaczono przy użyciu cytofluorymetrii przepływowej, natomiast w skórze metodą immunohistochemiczną.
Wyniki: Odsetek limfocytów CD8+CD28– we krwi obwodowej chorych był statystycznie istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej. Ponadto u pacjentów z zaawansowaną postacią chłoniaka odsetek CD8+CD28– we krwi obwodowej i skórze był statystycznie wyższy w porównaniu z pacjentami we wczesnym stadium choroby. Wykazaliśmy także znamienną dodatnią korelację pomiędzy odsetkiem komórek CD8+CD28– we krwi obwodowej, a wiekiem, stadium zaawansowania choroby oraz odsetkiem komórek CD8+CD28– w skórze. Ponadto odsetek komórek CD8+CD28– w skórze osób chorych korelował znamiennie dodatnio z wiekiem oraz ze stadium zaawansowania ¬choroby.
Wnioski: Wyniki przeprowadzonych przez nas badań sugerują, że w progresji chłoniaków T-komórkowych skóry istotną rolę odgrywa immunotolerancja guza, w rozwoju której uczestniczą limfocyty CD8+CD28–
PMID 19644152 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Cutaneous T-cell lymphoma [6 powiązanych rekordów]
     CD8+CD28– lymphocytes [0 powiązanych rekordów]