Struktura i fizjologiczna funkcja białek koneksynowych

Ryszard Rutkowski 1, Bożena Kosztyła-Hojna 1, Luiza Kańczuga-Koda 1, Mariola Sulkowska 1, Stanisław Sulkowski 1, Krzysztof Rutkowski 1
1 - Samodzielna Pracownia Diagnostyki Oddechowej i Bronchoskopii UM w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 632-641
ICID: 872579
Article type: Review article
 
 
Koneksyny to integralne białka transbłonowe tworzące w błonie komórkowej specjalne kanały, określane jako koneksony. Koneksony w przylegających do siebie komórkach wytwarzają połączenia szczelinowe. Połączenia te są niezbędne do szybkiego przenoszenia sygnału elektrycznego lub wolniejszego przepływu nieorganicznych jonów, wtórnych przekaźników i innych małych molekuł rozpuszczalnych w wodzie (<1,0–2,0 kDa).
Do powstania szczelinowych połączeń międzykomórkowych są niezbędne białka koneksynowe. Dotąd poznano 20 ludzkich i 21 mysich izoform koneksynowych o masie cząsteczkowej 23–62 kDa. Tradycyjne nazewnictwo koneksyn opisane wzorem CxMW uwzględnia masę cząsteczkową białka koneksynowego. Najnowszy podział koneksyn oparto o podobieństwo strukturalne genów, ich homologię i sekwencję oraz długość koneksynowych domen cytoplazmatycznych. Koneksyny, jako białka charakteryzują się określoną sekwencją aminokwasów, masą cząsteczkową i swoistymi właściwościami biochemicznymi. Wszystkie koneksyny mają podobną strukturę przestrzenną złożoną z czterech hydrofobowych domen transbłonowych TM1-TM4, dwóch pętli zewnątrzkomórkowych E1, E2 i jednej pętli wewnątrzkomórkowej CL oraz znajdujących się w cytoplazmie zakończeń karboksylowych COOH i aminowych NH2. Z regionem C-terminalnym oraz pętlą cytoplazmatyczną CL koneksyn mogą łączyć się różnorodne białka strukturalne. Współpraca między koneksynami, a wyżej wymienionymi białkami umożliwia powstawanie złożonego kompleksu białkowego, który zapewnia skoordynowaną, dostosowaną do bieżących potrzeb komunikację międzykomórkową.

PMID 19037189 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     connexon [0 powiązanych rekordów]
     gap junction [0 powiązanych rekordów]
     Connexin [5 powiązanych rekordów]
     structure [267 powiązanych rekordów]
     function [94 powiązanych rekordów]