Choroba Alzheimera – nowe możliwości terapeutyczne oraz stosowane modele eksperymentalne

Adriana M. Kubis 1, Maria Janusz 2
1 - Zakład Biotechnologii Białek, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
2 - Zakład Immunochemii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 372-392
ICID: 866522
Article type: Review article
 
 
Choroby neurodegeneracyjne, a wśród nich choroba Alzheimera (AD), należą do najpoważniejszych schorzeń współczesnego społeczeństwa. Cechą procesu chorobowego jest stopniowe i nieodwracalne zaburzenie homeostazy organizmu. Stopniowemu zwyrodnieniu i obumieraniu neuronów towarzyszy powstawanie złogów amyloidowych, splotów nadmiernie ufosforylowanego białka tau, zaburzenie homeostazy jonów Ca2+. Występują również fagocytoza i aktywacja wydzielania czynników zapalnych, takich jak: cytokiny, reaktywne rodniki tlenowe czy tlenek azotu. Hiperaktywacja mikrogleju i astrocytów indukuje apoptozę komórek nerwowych oraz prowadzi do uszkodzenia bariery krew-mózg. Procesy te pociągają za sobą napływ komórek immunologicznie kompetentnych z obwodu i ich aktywny udział w lokalnym odczynie zapalnym. Zaburzenie mechanizmów kontroli procesu zapalnego prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu i rozległej degeneracji struktury mózgu. Charakterystycznymi objawami AD jest stopniowy zanik pamięci powiązany z zaburzeniami procesów poznawczych, takich jak poprawne liczenie, orientacja przestrzenna czy upośledzenie mowy. Śledząc sekwencję zjawisk prowadzących do demencji o typie alzheimerowskim możliwości terapeutyczne można wiązać z modulacją aktywności sekretaz odpowiedzialnych za powstawanie amyloidogennych peptydów Aβ40–43, hamowaniem agregacji lub deagregacją peptydów Aβ, regulacją odpowiedzi zapalnej. Pomimo intensywnych badań oraz wysokich nakładów finansowych, nie udało się dotychczas opracować skutecznego i pozbawionego szkodliwych działań środka farmaceutycznego dla chorych na AD. Nowe perspektywy efektywnej terapii wiązane są z transplantacją komórek nerwowych oraz terapią genową. Prowadzone są również badania nad zastosowaniem białek uszkadzających strukturę β amyloidu. Ze względu na wieloprzyczynowy i wielokierunkowy charakter zmian leżących u podstaw AD bardziej efektywne wydaje się stosowanie w terapii kilku leków lub leku o wielokierunkowym działaniu. Doświadczenia prowadzone post mortem, a także neurochemiczne i anatomiczne badania mózgu stwarzają nowe możliwości zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw chorób mózgu. Jednak ograniczony dostęp do mózgów jak i wyprowadzonych, pierwotnych linii komórkowych będących najodpowiedniejszym modelem badawczym, skłoniło badaczy do poszukiwania modeli pozwalających na monitorowanie zjawisk występujących w AD. Wydaje się, że spośród wielu modeli wprowadzonych do badań biomedycznych, zwierzęta transgeniczne spełniają wieloletnie dążenia do odzwierciedlenia mechanizmu procesu chorobowego. Pomimo dużej różnorodności stosowanych modeli badawczych często trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź nie tylko na pytanie jak przebiega proces neurodegeneracji, ale również w jaki sposób i jakimi czynnikami można go spowolnić, zatrzymać lub mu zapobiegać oraz w sposób jednoznaczny wykazać skuteczność proponowanej terapii. Jest to wciąż wyzwanie do prowadzenia interdyscyplinarnych badań.
PMID 18688208 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Alzheimer Disease [127 powiązanych rekordów]
     β amyloid [0 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]
     therapeutic prospects [0 powiązanych rekordów]
     experimental models [5 powiązanych rekordów]
     Ca2+ ions [0 powiązanych rekordów]
     Cytokines [411 powiązanych rekordów]
     tau protein [11 powiązanych rekordów]