Wczesna histopatologiczna ocena procesu gojenia ubytków śródkostnych z i bez zastosowania metod sterowanej regeneracji kości – badania na materiale zwierzęcym

Katarzyna Łysiak-Drwal 1, Marzena Dominiak 1, Leszek Solski 2, Bogusława Żywicka 2, Stanisław Pielka 2, Tomasz Konopka 3, Hanna Gerber 4
1 - Department of Oral Surgery, Wrocław Medical University
2 - Department of Experimental Surgery and Biomaterials Research, Wrocław Medical University
3 - Department of Oral Pathology, Wrocław Medical University
4 - Department of Maxillofacial Surgery, Wrocław Medical University
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 282-288
ICID: 860438
Article type: Original article
 
 
Cel pracy: Wczesna (1 i 3-miesięczna) ocena histopatologiczna procesu gojenia ubytków śródkostnych kości udowej u królików bez i z zastosowaniem wybranych technik sterowanej regeneracji tkanek.
Materiał/Metody: Badania przeprowadzono na 18 białych królikach o wadze 2,5–3 kg (zgoda I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach we Wrocławiu nr 30/05). W znieczuleniu ogólnym, z dojścia przezskórnego, w krętarzu większym kości udowej, narzędziami ręcznymi wykonywano otwór o średnicy 5 mm. Ta sama procedura operacyjna była przeprowadzana na obu kończynach. W zależności od postępowania z ubytkiem śródkostnym zwierzęta zostały podzielone na trzy grupy, po 3 króliki w każdej z grup:
I Grupa kontrolna (C) – ubytki śródkostne pozostawiane były do samoistnego gojenia,
II Grupa (BOC+BG) – ubytki śródkostne zaopatrywano materiałem Bio-Oss Collagen® oraz błoną Bio-Gide Perio®,
III Grupa (PRP) – do wnętrza ubytku kostnego wprowadzono materiał Bio-Oss Collage® z polipeptydowymi czynnikami wzrostu (PRP). W grupie tej przed zabiegiem pobrano 4 ml krwi z żyły brzeżnej ucha w celu uzyskania osocza bogatopłytkowego PRP (MPW 223 prod. MPW Instruments + PRP-Kit). Sekcje zwierząt przeprowadzano po 1 i 3 miesiącach. Materiał do badania histopatologicznego barwiono hematoksyliną i eozyną stosując metodę barwienia van Gieson.
Wyniki: Ocena histopatologicza po 1 miesiącu od zabiegu.
I Grupa (C) – ubytki śródkostne wypełnione szpikiem kostnym z dużą liczbą naczyń krwionośnych, widoczne nowo powstające pojedyncze beleczki kostne.
II Grupa (BG +BOC) – w ubytkach śródkostnych widoczne cząsteczki ulegającego resorpcji biomateriału. W centralnej części ubytku cząsteczki biomateriału otoczone pasmami tkanki łącznej, a na obrzeżach wszczepu, wokół cząsteczek widoczne nowo powstające beleczki kostne. Liczba nowo powstających beleczek kostnych znacznie większa niż w grupie C. Brak odczynu zapalnego wokół cząsteczek biomateriału oraz w ich najbliższym sąsiedztwie.
III Grupa (PRP) – liczba nowo tworzących się beleczek kostnych znacząco wyższa niż w grupie C i BG. Obecność beleczek wokół granul biomateriału widoczna nie tylko na obrzeżach ubytków śródkostnych, ale również w centralnych ich częściach. Miejscowo granule biomateriału otoczone tkanką łączną włóknistą. Wzdłuż większości nowo powstałych beleczek kostnych, linijne nagromadzenia osteoblastów, świadczące o intensywnym przebiegu procesów kościotwórczych. Ocena histopatologiczna po 3 miesiącach od zabiegu.
I Grupa (C) – ubytki śródkostne wypełnione szpikiem kostnym, widoczne nieliczne beleczki nowo powstającej kości, mniejsza liczba naczyń krwionośnych w porównaniu do okresu 1 miesięcznego. Kanał wejścia pokryty zbitą tkanką kostną.
II Grupa (BG + BOC) – wzrost liczby nowo tworzących się beleczek kostnych, oraz większy stopień resorpcji biomateriału w porównaniu do okresu 1-miesięcznego. Obecność powstających beleczek kostnych nie tylko od obwodu ubytku, ale również w jego centrum. Na granicy faz biomateriał/ kość widoczne bezpośrednie połączenie struktur, bez obecności komórek zapalnych, miejscowo nieznaczne ilości tkanki łącznej.
III Grupa (PRP) – wzrost liczby nowo tworzących się beleczek kostnych oraz większy stopień resorpcji biomateriału w porównaniu do okresu 1-miesięcznego. Proces kościotworzenia mniej nasilony w porównaniu do 1 miesiąca, mniejsza aktywność osteoblastyczna. Miejscowo między granulami biomateriału obecność tkanki łącznej.
Wnioski: W badaniach histologicznych wykonanych w okresie wczesnym, tj. 1 i 3 miesiące po zabiegu augmentacji ubytków śródkostnych zarówno w grupie PRP jak i BG stwierdzono obecność ulegających resorpcji biomateriałów i tworzenie nowych beleczek kostnych. W pierwszym okresie obserwacji stopień resorpcji cząsteczek biomateriału oraz nasilenie procesów kościotwórczych był intensywniejszy w grupie III, natomiast po 3 miesiącach zaobserwowano nieznaczną przewagę na korzyść grupy II. Pofragmentowane pozostałości biomateriałów w obu grupach otaczała młoda tkanka kostna, miejscowo tkanka łączna włóknista. W obu okresach obserwacji ilość beleczek kostnych po implantcji PRP i BG była większa w porównaniu z grupą kontrolną.
PMID 18583951 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     animal studies [4 powiązanych rekordów]
     guided bone regeneration [15 powiązanych rekordów]
     healing process [4 powiązanych rekordów]
     intraosseus defects [0 powiązanych rekordów]