Wpływ cukrzycy i insulinooporności na ekspresję receptora CD36. Część II. Udział receptora CD36 w patomechanizmie powikłań cukrzycy

Justyna Kuliczkowska-Płaksej 1, Grażyna Bednarek-Tupikowska 1, Rafał Płaksej 2, Alicja Filus 1
1 - Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 - Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 152-162
ICID: 446864
Article type: Review article
 
 
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej stanowią istotny czynnik ryzyka przyspieszonej miażdżycy tętnic. Dokładny patomechanizm ani wszystkie czynniki przyczyniające się do zapoczątkowania przyspieszonej i nasilonej miażdżycy u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej nie są znane. Tylko ²/³ przypadków miażdżycy można powiązać z występowaniem klasycznych czynników ryzyka. Nadal trwają badania nad identyfi kacją innych, nieklasycznych czynników ryzyka. Można do nich zaliczyć m.in. hiperhomocysteinemię oraz zwiększoną ekspresję molekuł adhezyjnych. Ostatnie doniesienia wskazują również na rolę receptora CD36, należącego do klasy B receptorów zmiatających. Jest to błonowa glikoproteina obecna na powierzchni wielu komórek m.in. na komórkach śródbłonka, adipocytach, kardiomiocytach, komórkach dendrytycznych, płytkach krwi, monocytach i makrofagach. Ligandami CD36 są m.in. utlenione cząstki LDL, długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, kolagen, trombospondyna I, komórki apoptotyczne, ujemnie
naładowane oraz utlenione fosfolipidy. Receptor CD36 odgrywa rolę we wrodzonej odporności,
pośredniczy w procesie usuwania martwych komórek, uczestniczy w transporcie kwasów tłuszczowych, pośredniczy w działaniu trombospondyny i kolagenu, m.in. w procesie hamowania angiogenezy nowotworowej. Ponadto ma zasadniczy udział w wychwytywaniu oxLDL. Wyniki najnowszych badań wskazują na udział receptora CD36 w patogenezie miażdżycy. Dodatkowo
stwierdzono zwiększoną ekspresję CD36 w takich zaburzeniach jak insulinooporność i cukrzyca. Niedawne doniesienia przemawiają za udziałem CD36 w patomechanizmie mikro- i makroangiopatii cukrzycowej. Sprzeczne wyniki badań uzyskane u ludzi z wrodzonym niedoborem CD36,
a także rozbieżne dane na temat wpływu leków przeciwcukrzycowych na ekspresję tego receptora potwierdzają konieczność dalszych badań nad udziałem tej cząsteczki w rozwoju miażdżycy w przebiegu zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz powikłań cukrzycy.
PMID 16552395 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Antigens, CD36 - metabolism [44 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis - complications [2 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis - physiopathology [8 powiązanych rekordów]
     Diabetes Complications - physiopathology [10 powiązanych rekordów]
     Diabetes Mellitus, Type 2 - complications [412 powiązanych rekordów]
     Diabetes Mellitus, Type 2 - complications [570 powiązanych rekordów]
     Diabetes Mellitus, Type 2 - physiopathology [338 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Insulin Resistance - physiology [224 powiązanych rekordów]
     Insulin Resistance - physiology [367 powiązanych rekordów]
     Risk Factors [15934 powiązanych rekordów]
     Risk Factors [10319 powiązanych rekordów]