VEGF jako czynnik angiogenny, neurotrofi czny i neuroprotekcyjny

Magdalena Namiecińska 1, Katarzyna Marciniak 2, Jerzy Z. Nowak 1
1 - Centrum Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, Łódź
2 - Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 573-583
ICID: 435712
Article type: Review article
 
 
Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF – występujący w kilku izoformach: VEGF-A, -B, -C, -D) jest dobrze poznanym czynnikiem mitogennym komórki i czynnikiem wzrostu i przepuszczalności naczyń. VEGF uczestniczy w angiogenezie fi zjologicznej i „terapeutycznej”, w angiogenezie patologicznej, a także w procesie rozwoju naczyń limfatycznych. VEGF uczestniczy we wszystkich fazach angiogenezy, przy czym jego rola na etapie inicjacji tworzenia nowych naczyń krwionośnych wydaje się szczególnie ważna. Prace z ostatnich lat podkreślają, że oprócz głównej
funkcji proangiogennej, VEGF przejawia również aktywność neurotroficzną i neuroprotekcyjną w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym, bezpośrednio oddziałując na neurony, komórki Schwanna, astrocyty, macierzyste komórki nerwowe i mikroglej. VEGF realizuje swoje działania
biologiczne przez interakcję z trzema podtypami receptora VEGF, znanymi jako VEGFR-1 (Flt-1), VEGFR-2 (Flk-1/KDR) i VEGFR-3 (Flt-4), wszystkie mają wewnętrzną domenę kinazy tyrozynowej. Aktywacja poszczególnych podtypów receptorów VEGF obecnych w błonie komórkowej uruchamia we wnętrzu danej komórki wiele torów sygnalizacyjnych, m.in. PI3K/Akt, Ras/Raf-
MEK/Erk, eNOS/NO, IP3/Ca2+, które uczestniczą w generacji swoistej odpowiedzi biologicznej związanej z takimi procesami, jak np. proliferacja, migracja, zwiększenie przepuszczalności naczyń czy zwiększenie przeżywalności komórek. Ostatnie wyniki doświadczeń przeprowadzonych
na zwierzętach z wywołanym lokalnym niedokrwieniem mózgu sugerują, że aktywność neuroprotekcyjna VEGF przebiega równolegle z jego zdolnością do inicjowania neurogenezy i angiogenezy, niezależnie jako mechanizm wielostopniowy. Sądzi się, że trzy główne cechy charakteryzujące aktywność biologiczną VEGF, tj. angiogeneza, neuroprotekcja i neurogeneza, wraz z ich funkcjonalnymi połączeniami, mogą się stać podstawą do opracowywania nowych strategii terapeutycznych opartych na wykorzystaniu z jednej strony VEGF (i/lub jego pochodnych), a z drugiej – struktur neutralizujących ten czynnik lub blokujących receptory VEGF, zmierzających do skuteczniejszego przeciwdziałania wielu groźnym patologiom, wśród nich zmianom poischemicznym w schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych, wzrostowi guzów litych, czy rozrostowi
naczyń krwionośnych w strukturach awaskularnych narządu wzroku.
PMID 16407796 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Brain Ischemia - metabolism [161 powiązanych rekordów]
     Central Nervous System - metabolism [219 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Neovascularization, Pathologic - metabolism [84 powiązanych rekordów]
     Neovascularization, Physiologic - physiology [149 powiązanych rekordów]
     Neurodegenerative Diseases - drug therapy [29 powiązanych rekordów]
     Peripheral Nervous System - metabolism [15 powiązanych rekordów]
     Receptors, Vascular Endothelial Growth Factor - drug effects [0 powiązanych rekordów]
     Stroke - drug therapy [105 powiązanych rekordów]
     Vascular Endothelial Growth Factor A - drug effects [4 powiązanych rekordów]
     Vascular Endothelial Growth Factor A - metabolism [64 powiązanych rekordów]
     Vascular Endothelial Growth Factor A - therapeutic use [1 powiązanych rekordów]