Rola jonów wapnia w patomechanizmie zwapnień tętnic towarzyszących miażdżycy

Rafał Małecki 1, Rajmund Adamiec 1
1 - Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 42-47
ICID: 14644
 
  Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Zwapnienia w ścianie tętnic, występujące w miażdżycy wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Ilościowa ocena zwapnień metodą tomografi i wiązki elektronów wskazała na związek ilości wapnia w tętnicach a znanymi czynnikami ryzyka układu sercowo-naczyniowego, m.in. paleniem tytoniu, otyłością i hiperlipidemią. U osób chorych na cukrzycę obserwuje się szczególnie zaawansowane wapnienie tętnic, co może tłumaczyć zwiększoną śmiertelność w tej grupie pacjentów. Wapń powoduje zwiększoną sztywność naczyń, a w konsekwencji wzrost oporu obwodowego i przerost mięśnia lewej komory serca. Nie wykazano, żeby zwapnienia zwiększały ryzyko destabilizacji blaszki miażdżycowej. Prawdopodobnie ryzyko pęknięcia i powikłań zakrzepowo-zatorowych jest większe w wypadku zmian miażdżycowych bogatych w lipidy. Wapnienie tętnic w miażdżycy jest procesem aktywnym, w którym uczestniczy wiele komórek – monocyty/makrofagi, komórki mięśni gładkich i komórki śródbłonka naczyń. W obrębie zwapniałych zmian miażdżycowych identyfikuje się substancje i czynniki transkrypcyjne charakterystyczne dla fizjologicznej przebudowy kostnej (Cbfa-1, osteokalcyna, fosfataza zasadowa, BMP-2, osteopontyna, osteoprotegryna, RANKL). Wykazano obecność receptora wapniowego (CaR) na powierzchni monocytów, komórek o podstawowym znaczeniu w progresji procesu miażdżycowego. Udowodniono również, że pod wpływem wzrastających stężeń wapnia zewnątrzkomórkowego następuje nasilenie migracji monocy-
tów i zwiększenie ekspresji interleukiny 6. Monocyty bezpośrednio i pośrednio wpływają również na wapnienie tętnic. Zaangażowanie komórek odpornościowych i cytokin w proces wapnienia tętnic łączy we wspól-
ny szlak patogenetyczny teorię miażdżycy jako procesu zapalnego i wapnienia.
PMID 15761385 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Disease Progression [2448 powiązanych rekordów]
     Cations, Divalent - metabolism [38 powiązanych rekordów]
     Calcium - metabolism [2636 powiązanych rekordów]
     Calcinosis - metabolism [29 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis - metabolism [6 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]