Czy mutacje w genie kodującym czynnik transkrypcyjny EKLF (Erythroid Krüppel-Like Factor) mogą chronić nas przed chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi?

Krzysztof Mikołajczyk 1, Radosław Kaczmarek 1, Marcin Czerwiński 2
1 - Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
2 - Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 1068-1086
ICID: 1221384
Article type: Review article
 
 
Czynnik transkrypcyjny EKLF (Erythroid Krüppel-Like Factor) należy do grupy czynników Krüppel-podobnych, które regulują proliferację, różnicowanie, rozwój i apoptozę komórek w organizmach ssaków. Czynnik EKLF występuje w komórkach erytroidalnych i bierze udział m.in. w regulacji procesu hematopoezy, ekspresji genów kodujących enzymy szlaku biosyntezy hemu i białka transmembranowe (w tym antygeny grupowe krwi) oraz w procesie obniżania ekspresji γ-globin i aktywacji genu β-globiny. Zbudowany jest z dwóch domen: bogatej w prolinę domeny transaktywacyjnej oraz domeny wiążącej DNA, która zawiera motyw trzech palców cynkowych. EKLF może działać jako aktywator transkrypcji (przykładem jest gen β-globiny) oraz represor transkrypcyjny, co zależy od rodzaju modyfikacji potranslacyjnej jakiej został poddany (fosforylacja, SUMO-ilacja, ubikwitynacja i acetylacja). Mutacje w genie kodującym EKLF mogą powodować m.in. hemoglobinopatie, takie jak wrodzona trwałość hemoglobiny płodowej i β-talasemia intermedia oraz zaburzenie hematopoetyczne, jakim jest wrodzona anemia dyserytropoetyczna typu IV. Zmiany te mogą utrudniać wnikanie zarodźców malarii do wnętrza erytrocytów oraz powodować szybsze usuwanie krwinek zajętych przez merozoity. Ponadto, mutacje w genie KLF1 są odpowiedzialne za obniżenie liczby antygenów grupowych krwi na powierzchni komórek (należących m.in. do układów grupowych: MN, P1PK, Lutheran, Duffy, Diego i Ok). Antygeny te mogą być receptorami dla pierwotniaków (np. zarodźce malarii: Plasmodium falciparum i Plasmodium vivax), bakterii (np. uropatogenne szczepy E.coli, Neisseria meningitidis) i toksyn (np. toksyny Shiga). Patogeny te są przyczyną wielu groźnych dla zdrowia i życia człowieka chorób, takich jak malaria, odmiedniczkowe zapalenie nerek, krwotoczne zapalenie okrężnicy, zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W niniejszej pracy przedstawiamy hipotezę na temat możliwych związków między mutacjami w genie kodującym EKLF i opornością na patogeny.
DOI: 10.5604/17322693.1221384
PMID 27708211 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     EKLF [0 powiązanych rekordów]
     układy grupowe krwi [0 powiązanych rekordów]
     patogeny [11 powiązanych rekordów]
     Malaria [270 powiązanych rekordów]
     blood groups [17 powiązanych rekordów]
     pathogens [63 powiązanych rekordów]
     resistance [273 powiązanych rekordów]