Choroba Alzheimera a produkty degradacji białka APP. Formowanie i różnorodność form fibrylujących peptydów – wybrane aspekty

Małgorzata Marszałek 1
1 - Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2016; 70 787-796
ICID: 1209210
Article type: Review article
 
 
Peptydowe produkty degradacji białka APP (Amyloid Precursor Protein, APP), to najważniejsze białka w patofizjologii choroby Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD). Choć dobrze już poznane, jednak nadal budzą zainteresowanie i są przedmiotem intensywnych i wszechstronnych badań. Podobnie samo białko APP, a zwłaszcza jego funkcje, nadal pozostają enigmatyczne, co oddaje jego druga nazwa „the All Purpose Protein”, tj. białko do wszystkich celów. W pracy przedstawiono problematykę peptydowychproduktów trawienia białka APP, formowanych na szlaku amyloidogennym i antyamyloido- gennym (nieamyloidogennym), tj. – jak dotąd – rozpoznawane peptydy, w tym typu Aβ, a także produkty nowych, alternatywnych wobec klasycznych szlaków trawiennych APP: peptydy N-APP, N-terminalne, krótkie, tzw. okaleczone, ułomne (trunctated) fragmenty Aβ’, czy produkty szlaku niezależnego od γ-sekretazy, gdzie trawienie odbywa się wyłącznie dzięki kombinowanemu współdziałaniu α- i β-sekretaz, a także produkty trawienia z zaangażowaniem kaspaz. Wszystkie wymienione peptydy są obecne w CSF, ISF w surowicy krwi i w moczu chorych na AD, co ma ogromne znaczenie diagnostyczne. Produkty trawienia domeny AβT (Aβ total), tj. sekwencji aminokwasowej całkowitego fibrylującego fragmentu białka APP, a zwłaszcza nowo odkrywane liczne, amyloidogenne postaci, ze względu na biologię i naturę fizykochemiczną, są w centrum podstawowych badań eksperymentalnych. Peptydy te są także przedmiotem badań diagnostycznych, gdyż budzą nadzieję na stworzenie lepszych metod ich detekcji, a być może i metod terapeutycznych AD.
DOI: 10.5604/17322693.1209210
PMID 27383575 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     choroba alzheimera [50 powiązanych rekordów]
     białko prekursorowe amyloidu [1 powiązanych rekordów]
     APP [6 powiązanych rekordów]
     peptyd Aβ [1 powiązanych rekordów]
     proces fibrylacji [1 powiązanych rekordów]
     Amyloid [32 powiązanych rekordów]
     Alzheimer’s Disease [161 powiązanych rekordów]
     fibrillation process [0 powiązanych rekordów]