Angiogeneza i limfangiogeneza w pierwotnie skórnych chłoniakach T-komórkowych

Alina Jankowska-Konsur 1, Christopher Kobierzycki 2, Piotr Dzięgiel 3
1 - Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu
2 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM we Wrocławiu
3 - Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1205-1214
ICID: 1177170
Article type: Review article
 
 
Pierwotnie skórne chłoniaki T-komórkowe są grupą rzadkich nowotworów hematologicznych, wywodzących się z dojrzałych limfocytów T i początkowo rozwijających się wyłącznie w skórze. Najczęstszymi chłoniakami tej grupy są ziarniniak grzybiasty i zespół Sezary’ego. Ziarniniak grzybiasty charakteryzuje się łagodnym przebiegiem i typową ewolucją zmian skórnych od plam rumieniowych poprzez nacieki do guzów. W zespole Sezary’ego, chłoniaku o agresywnym przebiegu, obserwuje się erytrodermię, uogólnioną limfadenopatię i atypowe komórki w skórze, węzłach chłonnych i krwi obwodowej. Etiopatogeneza pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych nie jest całkowicie poznana, a nieliczne prace dotyczące angiogenezy i limfangiogenezy w tych schorzeniach wskazują na znaczącą rolę w ich rozwoju i progresji. Angiogeneza jest procesem powstawania nowych naczyń krwionośnych z sieci już istniejących. Limfangiogeneza jest procesem analogicznym, dotyczącym unaczynienia chłonnego. Rozwój nowego naczynia jest procesem złożonym z kilku następujących po sobie etapów: migracji, proliferacji i różnicowania komórek śródbłonka, degradacji macierzy pozakomórkowej oraz formowania i stabilizacji nowego naczynia. Procesy te podlegają regulacji poprzez czynniki wzrostu, cytokiny oraz inne białka. Oba zjawiska stanowią niezbędny element promocji nowotworowej zarówno nowotworów litych, jak i rozrostów hematologicznych. Strategie terapeutyczne polegające na hamowaniu nowotworowej angiogenezy i limfangiogenezy stanowią nowy, obiecujący kierunek badań dotyczący terapii antynowotworowej, wymagający dalszych eksperymentów.
DOI: 10.5604/17322693.1177170
PMID 26561847 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     angiogenesis [229 powiązanych rekordów]
     lymphangiogenesis [15 powiązanych rekordów]
     primary cutaneous T-cell lymphoma [0 powiązanych rekordów]
     proangiogenic factors [0 powiązanych rekordów]
     angiogeneza [36 powiązanych rekordów]
     limfangiogeneza [1 powiązanych rekordów]
     czynniki proangiogenne [1 powiązanych rekordów]