Fagowe depolimerazy polisacharydów
– charakterystyka i zastosowanie

Agnieszka Maszewska 1
1 - Zakład Immunobiologii Bakterii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 690-702
ICID: 1157422
Article type: Review article
 
 
Bakteriofagi zostały odkryte prawie 100 lat temu i ciągle budzą zainteresowanie; intensywnie prowadzi się badania nad dwiema grupami enzymów fagowych uszkadzających komórkę bakteryjną. Pierwszą są lizyny odpowiedzialne za niszczenie bakterii i uwolnienie wirusów. Druga grupa to depolimerazy polisacharydów (DP) degradujące otoczkowe i strukturalne polisacharydy, w tym egzopolisacharydy (EPS) będące dominującym składnikiem biofilmu. Depolimerazy polisacharydów mogą być związane z fagiem lub występować w postaci wolnej, a ich wytwarzanie odbywa się konstytutywnie lub jest indukowane obecnością polisacharydu. Pod względem aktywności DP dzielą się na hydrolazy (polisacharazy) lub liazy polisacharydów. Enzymy te są bardzo zróżnicowaną grupą pod względem swoistości substratowej, masy cząsteczkowej czy wrażliwości na czynniki fizykochemiczne. Fagi i wytwarzane przez nie DP wykazują ogromny potencjał jako środki do zwalczania bakterii otoczkowych powodujących ciężkie infekcje – posocznicę, zapalenie opon mózgowych, płuc oraz jako nowa grupa preparatów antybiofilmowych. Pozbawiając bakterie otoczki, obniżają ich zjadliwość, czyniąc je bardziej podatnymi na działanie układu odpornościowego makroorganizmu. Różnorodność bakterii i wytwarzanych przez nie egzopolisacharydów tworzących biofilmy wymaga stosowania swoistych fagów wytwarzających specyficzne DP. Problem swoistości DP i samych bakteriofagów można rozwiązać, stosując koktajle fagowe lub wprowadzając do genomu wirusów geny kodujące enzymy degradujące różne egzopolisacharydy bakteryjne istotne w tworzeniu biofilmu lub poszerzające zakres gospodarzy. Obiecujące wyniki przynosi łączne stosowanie DP lub fagów je wytwarzających z innymi środkami przeciwbiofilmowymi. Ukierunkowuje to dalsze badania zmierzające do opracowania skutecznej metody walki z biofilmami bakteryjnymi. Fagowe DP mogą być również wykorzystane do typowania bakterii lub do określania struktury wytwarzanych przez nie polisacharydów.
DOI: 10.5604/17322693.1157422
PMID 26206986 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     bacteriophage [10 powiązanych rekordów]
     phage’s polysaccharide depolymerases [0 powiązanych rekordów]
     Capsule [16 powiązanych rekordów]
     biofilm [162 powiązanych rekordów]
     Exopolysaccharides [8 powiązanych rekordów]
     bakteriofag [1 powiązanych rekordów]
     otoczka [1 powiązanych rekordów]
     egzopolisacharydy [2 powiązanych rekordów]