Alergeny roztoczy

Emilia Siwak 1, Anna Skotny 2, Ewa Zbrojewicz 2, Anna Wolańczyk-Mędrala 2, Wojciech Mędrala 2, Irena Kustrzeba-Wójcicka 3
1 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
3 - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 369-374
ICID: 1098023
Article type: Review article
 
 
Alergeny roztoczy są zaliczane do grupy alergenów inhalacyjnych o właściwościach antygenowych o dużym znaczeniu w patogenezie chorób układu oddechowego i skóry. Do najczęstszych schorzeń związanych z przewlekłą ekspozycją na te aeroalergeny należą: alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa oraz atopowe zapalenie skóry. Alergeny roztoczy są białkami prostymi lub glikoproteinami o zróżnicowanej budowie cząsteczkowej oraz odmiennych funkcjach biochemicznych. Zdolność uczulająca tych białek wynika z ich właściwości fizykochemicznych. Poszczególne alergeny pełnią m.in. funkcje białek strukturalnych, działają jako enzymy, transportują lipidy, wiążą jony metali oraz mają zdolność glikozylacji. Proteazy alergenne roztoczy degradują ponadto białka nabłonka skóry, w wyniku czego osłabiają jej naturalną barierę ochronną i wywołują odpowiedź układu immunologicznego. Cząsteczki te indukują również uwalnianie cytokin prozapalnych: interleukiny 4 (IL-4), interleukiny 6 (IL-6), interleukiny 8 (IL-8), eotaksyny, a także czynnika stymulującego kolonie granulocytów i makrofagów – GM-CSF. W artykule przedstawiono strukturę trzeciorzędową głównych i pośrednich alergenów roztoczy oraz ich klasyfikację. Opierając się na doniesieniach literaturowych dotyczących budowy chemicznej białek uczulających, podkreślono, że odmienności strukturalne między białkami homologicznymi o właściwościach alergizujących dotyczą rozmieszczenia reszt aminokwasowych na powierzchni cząsteczki. Powinowactwo do wiązania przez IgE oraz podobieństwa i różnice w sekwencji aminokwasowej alergenów stanowiły również podstawę do określenia reaktywności krzyżowej białek uczulających. W pracy wskazano przykład tego zjawiska, opisując istnienie wspólnych alergenów dla różnych gatunków roztoczy.
DOI: 10.5604/17322693.1098023
PMID 24864088 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mite allergens [0 powiązanych rekordów]
     sensitizing proteins [0 powiązanych rekordów]
     IgE [39 powiązanych rekordów]
     Dermatophagoides pteronyssinus [3 powiązanych rekordów]
     Dermatophagoides farinae [1 powiązanych rekordów]