Ostra białaczka promielocytowa – nowe podejście do patogenezy choroby i terapii różnicującej

Monika Podhorecka 1, Arkadiusz Macheta 1
1 - Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 1083-1089
ICID: 1077467
Article type: Review article
 
 
W ciągu ostatnich lat rokowanie w grupie chorych z ostrą białaczką promielocytową (OBP) uległo radykalnej zmianie, a choroba z nieuleczalnej jeszcze dwadzieścia lat temu, stała się przykładem białaczki o bardzo dobrym rokowaniu. Przemiana ta wiąże się z wprowadzeniem do terapii nowych leków o mechanizmie działania ukierunkowanym na patogenezę choroby, takich jak kwas all-trans retinowy (ATRA), stosowany w leczeniu pierwszoliniowym i trójtlenek arsenu (ATO), którego zastosowanie prowadzi do remisji u chorych z nawrotową postacią białaczki. Klasyczny model OBP uznawał indukcję różnicowania blastów białaczkowych za podstawowy mechanizm prowadzący do wyleczenia choroby. Jednakże wiele badań, zarówno in vivo jak i ex vivo, rzuca nowe światło na terapię różnicującą w OBP, a końcowe różnicowanie blastów białaczkowych wydaje się nie być konieczne do pełnego wyleczenia. Takie podejście do patogenezy OBP otwiera nowe możliwości do udoskonalenia terapii – poszukiwanie leków o działaniu ukierunkowanym na niszczenie komórek macierzystych białaczki czy też degradację onkogenu PML-RARa, stanowiącego kluczowy element jej patogenezy, może okazać się bardziej efektywne klinicznie niż terapia różnicująca.
DOI: 10.5604/17322693.1077467
PMID 24379249 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     komórki LIC [0 powiązanych rekordów]
     PML-RARA [1 powiązanych rekordów]
     terapia różnicująca [0 powiązanych rekordów]
     ostra białaczka promielocytowa [2 powiązanych rekordów]
     LIC cells [0 powiązanych rekordów]
     PML-RARA [1 powiązanych rekordów]
     differentiation treatment [0 powiązanych rekordów]
     acute promyelocytic leukemia [28 powiązanych rekordów]