Rola apoptosomu w aktywacji prokaspazy 9 

Łukasz Marek 1
1 - Katedra Analizy Instrumentalnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2013; 67 54-64
ICID: 1032333
Article type: Review article
 
 
Apoptoza, zwana też programowaną śmiercią, jest fizjologicznym procesem powodującym
wiele zmian zarówno morfologicznych jak i biochemicznych, zachodzących w komórce i prowadzących
do jej śmierci. Wraz z procesami proliferacji, różnicowania i dojrzewania odpowiedzialna
jest za kontrolę liczby i rodzaju komórek, usuwając zbędne lub niebezpieczne dla organizmu.
Najważniejszymi enzymami biorącymi udział w apoptozie są kaspazy, które hydrolizują
białka strukturalne i funkcjonalne, prowadząc ostatecznie do śmierci komórki. Kaspazy syntetyzowane
są w komórce jako nieaktywne zymogeny i muszą ulec aktywacji, aby mogły pełnić
swoje funkcje. Do aktywacji kaspaz prowadzą dwa szlaki: zewnętrzny związany z receptorami
błonowymi i ich ligandami oraz wewnętrzny zależny od mitochondriów. Centralnym elementem
w szlaku mitochondrialnym jest specjalny białkowy kompleks, zwany apoptosomem,
który umożliwia i ułatwia aktywację prokaspazy 9. Do powstania apoptosomu potrzebne jest
białko Apaf-1, cytochrom c i dATP/ATP. Aktywne apoptosomy powstają tylko w odpowiedzi
na działanie czynników apoptotycznych. Istnieje wiele czynników regulujących tworzenie
apoptosomu w fizjologicznych warunkach. Wykazano, że zaburzenia tworzenia apoptosomu
mają istotne znaczenie w patogenezie nowotworów i występowaniu ich oporności na chemioterapię.
Dlatego też trwają badania nad znalezieniem związków, które będą mogły indukować
lub hamować powstawanie apoptosomu, a to będzie miało duże znaczenie w przypadku leczenia
chorych na nowotwory i choroby wynikające z nadmiernie zachodzącego procesu apoptozy.
W pracy omówiono budowę i mechanizm powstawania apoptosomu, jego regulacji oraz
wykorzystania jako potencjalnego celu terapeutycznego.
Skoncentrowano się na ogólnej charakterystyce apoptosomu, jego roli i mechanizmie powstawania.
Poza tym przedstawiono regulację jego aktywności i zwrócono uwagę na rolę zaburzeń
aktywności apoptosomu w karcynogenezie i chemiooporności. Szczególną uwagę poświęcono
związkom zdolnym wpływać na tworzenie i aktywację apoptosomu, które mogą stanowić
w przyszłości ciekawe narzędzia terapeutyczne 
DOI: 10.5604/17322693.1032333
PMID 23475483 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Apaf-1 [2 powiązanych rekordów]
     Apoptosome [0 powiązanych rekordów]
     Caspases [55 powiązanych rekordów]
     mitochondrion [3 powiązanych rekordów]
     apoptosom [0 powiązanych rekordów]
     kaspazy [2 powiązanych rekordów]
     mitochondrium [1 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]