Polimorfizm genu CD36 a gospodarka węglowodanowa i osoczowe stężenie CD36 u dzieci otyłych. Doniesienie wstępne 

Monika E. Rać 1, Beata Krupa 2, Barbara Garanty-Bogacka 2, Małgorzata Syrenicz 3, Krzysztof Safranow 1, Violetta Dziedziejko 1, Grzegorz Kurzawski 4, Maria Olszewska 1, Michał Rać 5, Dariusz Chlubek 1
1 - Department of Biochemistry and Medical Chemistry Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
2 - Independent Laboratory of Propedeutics in Pediatrics Pomeranian Medical University, Szczecin
3 - Independent Laboratory of Propedeutics in Pediatrics Pomeranian Medical University, Szczecin
4 - Department of Genetics and Pathomorphology Pomeranian Medical University, Szczecin
5 - Department of Diagnostic Imaging County Hospital, Szczecin
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 954-958
ICID: 1021112
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Receptor CD36 to błonowa glikoproteina uczestnicząca w usuwaniu oxLDL (utlenionych cząstek LDL) z osocza, wiązaniu produktów glikacji białek, patogenezie insulinooporności, cukrzycy typu 2, mikro- i makroangiopatii cukrzycowej. Ekspresja receptora CD36 na makrofagach zwiększa się u pacjentów z hiperglikemią i genetycznie uwarunkowaną otyłością. Jego rola w rozwoju cukrzycy typu 2 i insulinooporności jest niejednoznaczna. Celem pracy było stwierdzenie czy u dzieci z otyłością polimorfizm genu CD36 wiąże się z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej oraz zmiennością stężenia CD36 w osoczu.
Materiał/Metody: Badaniami objęto 60 dzieci w wieku 10–15 lat: 30 z masą ciała >97 centyla i 30 z prawidłową masą ciała. Wykonano pomiary hemoglobiny glikowanej, wysokości, masy ciała, obwodu talii i bioder oraz RR. Obliczono BMI, WHR oraz MAP. Wykonano DTTG z pomiarem stężenia insuliny. Amplikony eksonów 4–6 CD36 z przyległymi intronami analizowano metodą dHPLC. Produkty PCR z wykrytymi zmianami były sekwencjonowane. Osoczowe stężenie CD36 oznaczono z użyciem testu ELISA.
Wyniki: Zidentyfikowano dwie intronowe zmiany: IVS3-6 T/C (rs3173798) i IVS4-10 G/A (rs3211892), niesynonimiczną substytucję G367A (Glu123Lys, rs183461468) w eksonie 5 oraz dwie synonimiczne zmiany w eksonie 6: G573A (Pro191Pro, rs5956) i A591T (Thr197Thr, rs141680676). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami genotypowymi w żadnym z morfometrycznych i biochemicznych parametrów.
Dyskusja: Brak jest związku polimorfizmów badanego fragmentu CD36 z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej oraz zmiennością stężenia CD36 w osoczu dzieci otyłych. Jednakże ze względu na stosunkowo małą liczebność grup oraz brak danych co do funkcjonalnych efektów badanych polimorfizmów konieczne są dalsze badania.
 
DOI: 10.5604/17322693.1021112
PMID 23175350 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czynniki ryzyka cukrzycy [0 powiązanych rekordów]
     diabetes risk factors [0 powiązanych rekordów]
     Obesity [1439 powiązanych rekordów]
     CD36 [3 powiązanych rekordów]