Wybrane czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy u młodzieży w wieku 13–15 lat 

Agnieszka Michalska 1, Dorota Bylina 1, Anna Czeczuk 2, Jarosław Sołtan 2, Michał Wiciński 3, Elżbieta Grześk 4, Bartosz Malinowski 5
1 - Department of Anatomy and Physiology at the Faculty of Physical Education in Biala Podlaska
2 - Department of the Arts at the Faculty of Physical Education in Biala Podlaska
3 - Department of Pharmacology and Therapeutics, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University
4 - Department of Pediatrics, Hematology and Oncology, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University
5 - Department of Pharmacology and Therapeutics, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University; Department of Laboratory Medicine, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University
Postepy Hig Med Dosw
2012; 66 647-654
ICID: 1009911
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Bardzo częste występowanie chorób układu krążenia w Europie i innych krajach na świecie uzasadniapodejmowanie badań profilaktycznych dotyczących identyfikacji czynników ryzyka rozwojuwczesnych zmian miażdżycowych. Celem pracy była próba rozpoznania grupy uczniówobciążonych ryzykiem rozwoju miażdżycy na podstawie oznaczenia stężeń cholesterolu i triglicerydówwe krwi oraz poszukiwanie związków między stwierdzonymi czynnikami ryzyka a ciśnieniemtętniczym, wydolnością i aktywnością fizyczną badanych.
Materiał/Metody: Badaniami objęto 167 uczniów obu płci w wieku 13–15 lat uczęszczających do PublicznegoGimnazjum nr 1 w Białej Podlaskiej. Oznaczenia cholesterolu całkowitego i triglicerydów metodąprzesiewową dokonano za pomocą aparatu Accutrend GCT. Osoby, u których stwierdzonopodwyższony poziom parametrów biochemicznych we krwi kapilarnej zostały poddane dodatkowymbadaniom krwi, polegającym na pełnym oznaczeniu lipidogramu we krwi żylnej. Wśródbadanych dokonano 3-krotnego pomiaru ciśnienia tętniczego. Aktywność fizyczna badanych byłaoceniana na podstawie amerykańskiego testu MVPA (Moderate-to-Vigorous Physical Activity).Do oceny wydolności fizycznej badanych uczniów zastosowano jedną z prób Europejskiego TestuSprawności fizycznej – EUROFIT.
Wyniki: W badaniach przesiewowych spośród 167 badanych uczniów wyłoniono 42 osoby (25,1%) z podwyższonymiwskaźnikami lipidowymi we krwi kapilarnej. Po oznaczeniu pełnego lipidogramuwe krwi żylnej tych osób, potwierdzono podwyższone wskaźniki lipidowe u 16 osób (9,6%)[grupa ryzyka]. Młodzież stanowiąca grupę ryzyka charakteryzowała się mniejszą aktywnościąi wydolnością fizyczną od osób z prawidłowymi wartościami wskaźników lipidowych. Ponadtoczęstość występowania nadciśnienia tętniczego wśród uczniów należących do grupy ryzyka byławiększa niż w grupie z prawidłowymi wartościami wskaźników lipidowych.
Wnioski: Uczniowie, u których stwierdzono obecność czynników ryzyka miażdżycy wymagają obserwacjii wczesnej profilaktyki przez wyrabianie nawyków aktywnego wypoczynku.
DOI: 10.5604/17322693.1009911
PMID 23001206 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Atherosclerosis [446 powiązanych rekordów]
     Hypertension [923 powiązanych rekordów]
     Physical activity [676 powiązanych rekordów]
     physical efficiency [13 powiązanych rekordów]